Strandlyckan – din möjlighet att få vakna med sjöutsikt

Fler bilder

Fakta


Kontakt

Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Förbundschef
Helena Grybäck Svensson
0495-24 08 05

Hultsfreds kommun
Utvecklingschef
Lars Gjörloff
0495-24 08 10

AB Hultsfreds Bostäder
Bostadsförmedlare
Gunilla Hartikka
0495-24 00 55

Sjöutsikt, naturnära och centralt är ord som alla beskriver Strandlyckan i Hultsfred. Strandlyckan är ett område som ligger längs sjön Hulingens strand och har ett perfekt läge för dig som alltid drömt om att få vakna upp med sjöutsikt. Första villatomterna är sålda och i slutet av maj börjar grundläggningen för bostadsbolagets flerbostadshus

Sjöutsikt, naturnära och centralt är ord som alla beskriver Strandlyckan i Hultsfred. Strandlyckan är ett område som ligger längs sjön Hulingens strand och har ett perfekt läge för dig som alltid drömt om att få vakna upp med sjöutsikt. Första villatomterna är sålda och i slutet av maj börjar grundläggningen för bostadsbolagets flerbostadshus. Just nu är markarbetena i full gång! Dels för vägbygget (Sjövägen), dels för husbyggnation på de tomter som är sålda. Vägen genom området beräknas vara klar under sommaren eller hösten.
 
Tomtförsäljningen har börjat och två villatomter är redan sålda. Den första villan beräknas stå färdig i oktober månad! Du kan fortfarande anmäla ditt intresse för en villatomt eller en lägenhet, kontakta någon av personerna i högerkolumnen!
 
AB Hultsfreds Bostäder sätter spaden i backen i slutet av maj för grundläggning för sina flerbostadshus med hyresrätter. Totalt blir det tolv lägenheter med utsikt mot sjön. Inflyttningen är beräknad till mars 2013. Du kan anmäla ditt intresse för en hyresrätt på Hultsfreds Bostäders hemsida.

Fakta


Strandlyckan skapar möjligheter för både privatpersoner och exploatörer att bygga attraktiva bostäder som både är sjönära och centrala samtidigt som allmänheten fortfarande har tillgång till stranden.
Förutom bostadsbebyggelsen kommer området Strandlyckan få trafiksäkra förbindelser till och från centrum. Dessutom kommer en allmän parkering att byggas vid området samt bad- och båtbryggor. Även strandpromenaden kommer att upprustas med bland annat belysning.

Ansvariga myndigheter

 • Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) debiterar anslutningsavgifter för vatten och avlopp enligt gällande taxor. ÖSK handlägger även kommunala markförsäljningar och markförvärv .
 • Miljö- och byggnadskontoret handlägger bygglov, bygganmälan, rivningslov och marklov.
 • Nybyggnadskarta, utsättningar samt andra mätningsarbeten kan sökas hos Metriakontoret i Hultsfred mot avgift.

Huvudmannaskap

 • Upprättande av detaljplanen samt genomförandeavtal åvilar Hultsfreds kommun
 • Hultsfreds kommun är huvudman och svarar för byggnation, skötsel och underhåll för den i planen redovisade lokalgatan (Sjövägen) med tillhörande bro, gång- och cykelvägar samt den allmänna parkeringen
 • Hultsfreds kommun ansvarar för de allmänna vatten- och avloppsledningarna.
 • Hultsfreds kommun svarar för lämplig byggnation, skötsel och underhåll för lokalt omhändertagande av dagvatten inom planområdet.
 • För elförsörjning inom området ansvarar E.ON Elnät Sverige AB
 • Telia Sonera ansvarar för fiber och telekablar inom området

Tekniska och ekonomiska frågor

 • Planläggningen medför kostnader för grundkarta, detaljplan och fastighetsförteckning. Kostnader för detta betalas initialt av Hultsfreds kommun
 • Vid bygglov debiteras byggherren bygglovs- och planavgift, samt anslutningsavgifter för vatten och avlopp enligt kommunfullmäktige fastställd taxa
 • Hultsfreds kommuns Miljö- och byggnadsnämnd kräver nybyggnadskarta som underlag till bygglov, samt utstakning av byggnad. För detta debiteras den sökande enligt fastställd taxa
 • Anslutningsavgifter för el och tele kommer att debiteras byggherren från E.ON Sverige AB respektive Telia Sonera AB.