Hillevi svarar på dina funderingar

Det finns många funderingar kring det här med klimatet och hur allt hänger samman. Hur kan det tex både bli varmare och gå mot en ny istid samtidigt? Vår egen Hillevi Helmfrid besvarar dessa frågor, vi börjar med...

Fråga: Varför pratar man om rapande kossor som klimatbovar? Kor har ju funnits i alla tider?

 

Du har rätt i att man inte kan lägga skulden för klimatförändringen på kossorna. Mer än hälften av alla växthusgaser vi släpper ut kommer från fossila bränslen. Det är utsläppen från fossila bränslen som står för den kraftiga ökningen av utsläpp under senaste decennier.

Men man kan ändå inte helt vifta bort frågan om kossornas miljöpåverkan. Samtidigt som antalet nötboskap minskar i Sverige (halvering sedan 1930) så ökar nämligen vår köttkonsumtion (med 60% sedan 1970 varav 41% ökning sedan 1990).

Nu är hälften av köttet som svenskarna äter  importerat. FN:s livsmedelsorgan FAO har räknat ut att köttproduktionen (alla djurslag) i världen står för 18% av klimatgasutsläppen globalt. Bakom siffrorna ligger inte bara rapningarna från korna, utan också utsläpp i samband med foderproduktion, omvandlingen av skog till betesmark, samt de mer eller mindre ofrånkomliga läckagen av metan och lustgas från djurens gödsel. Att minska sin köttkonsumtion är i därför garanterat positivt för klimatet.

Å andra sidan… utan kor, får och andra betesdjur skulle människor aldrig ha bosatt sig på våra breddgrader. De kan tillgodogöra sig gräs som inte vi människor kan äta och som kan växa på marker där inget annat kan odlas. Regional självförsörjning kräver ett visst inslag av animalier i kosten – större andel längre norrut – men överlag avsevärt mindre än dagens konsumtion.  Riktigt spännande är att forskare har visat att djur som bara äter grovfoder och betar på naturbetesmarker har en mycket låg klimatpåverkan. Naturbetesmarker har nämligen (eftersom de aldrig plöjs) en förmåga att fånga in koldioxid från luften som kompenserar för rapningarna! Alldeles för lite av det kött vi äter är dock producerat på detta skonsamma vis.

Leta gärna på www.bondenstorg.se  efter vilka köttproducenter som finns i din närhet. Besök gårdarna och ta reda på hur köttet är producerat.  

Av: Hillevi Helmfrid

---------------------------------------------------------------------
Denna text är producerad och publicerad i samarbete med Nordöstran. 

Hillevi är agronom och har jobbat nationellt med hållbarhet inom forskning och projektverksamhet i  ett par decennier.