Kurser framöver!

Framtidsforum kommer framöver att börja planera ett antal kurser med olika konkreta omställningsteman. Vilka kurser vill ni ta del av? Skicka idéer och önskemål till oss! Vi söker också människor som kan hålla i en kurs eller som vill genomföra en tillsammans med oss.

Kurserna kan behandla ett brett spektrum av ämnen som vi behöver lära oss mer av för att kunna ställa om samhället och våra liv. Exempel på kurser kan vara tillvaratagande av egenodlad mat, bygga en solfångare, vilda ätliga växter, hållbara byggtekniker...

Ett av syftet med kurserna är att tydliggöra hur konkreta val, vanor och aktiviteter i vardagen är en del av lösningen på de omfattande globala problem vi står inför. Även om problemen är globala är, som bekant, de flesta lösningar lokala.Kurserna kommer att genomföras i samarbete med lokala organisationer och personer. Vi vill lyfta fram och ta tillvara kunskap som finns runt om i området- såväl gammal, traditionell kunskap som är viktig i omställningen, som kunskap om nya tekniker, nya förhållningssätt och nya livsstilar. Vilka personer och organisationer ute i bygderna besitter viktig omställnings-kunskap? Tipsa oss gärna!