Dialog för bättre näringslivsklimat

Fler bilder

I samband med den traditionella dialoglunchen presenterad Anna Gillek, regionchef på Svenskt näringsliv årets ranking av företagsklimatet samt ledde samtalet om hur företagare, politiker och tjänstemän kan bidra för att underlätta för näringslivet.

Tillsammans svarar företagen i Eksjö kommun för 4300 arbetstillfällen. Om alla företag med minst en anställd skulle anställa en enda person skulle det innebära skatteintäkter motsvarande 426 förskoleplatser och 114 gymnasielärare. 
- I Coronapandemins spår handlar företagens vardag nu om att kunna behålla sina anställda. För varje person som förlorar ett jobb, förlorar vi välfärd, konstaterade Anna Gillek och betonade att alla företag som har korttidspermitterat personal under 2020 fortfarande har bidragit med skatteintäkter. Vad händer när stöden försvinner? 

Upplevelsen vid myndighetsutövning
Jönköpings län har Sveriges bästa näringslivsklimat. Alla kommuner i länet befinner sig på den övre halvan. Eksjö ligger på plats 141 och tappade i år 37 placeringar. Resultatet bygger på enkätsvar som lämnats före Coronapandemin och diagrammen visar tydligt att hälften av respondenterna haft kontakt med Eksjö kommun i samband med tillstånd, tillsyn och kontroll.
- Hälften av svaren baseras alltså på upplevelsen i samband med ren myndighetsutövning. Ni behöver bli bäst på att ge råd och vägledning, konstaterade Anna Gillek och berömde det påbörjade arbetet med den så kallade Rättviksmodellen:  
- Det tar tid att genomföra ett förändringsarbete som ska genomsyra hela organisationen. Det handlar om att hitta strategier för alla myndighetspersoner ser på företagaren. Är det en person som kommer och ställer krav, eller är företagaren faktiskt någon som betalar min lön?

Bredband bäst betyg
Enkäten baseras på svar från 100 slumpvis utvalda företagare ur företagsregistret som totalt omfattar cirka 2200 företag. Alla svar värderas lika, oavsett om företaget har en eller hundra anställda. Bäst betyg får mobilnät och bredband, med betyget 4,1, vilket kan jämföras med toppkommunen Sollentunas siffror på 4,8. Sämst betyg 2,7 ger Eksjöföretagarna till tillgången på relevant kompetens. Den kommun som har bäst resultat på den frågan är Solna med 3,6.
Kommunens service och bemötande får något bättre betyg än i fjol, medan dialogen med beslutsfattare däremot går ner jämfört med förra årets siffror.

Småföretag i fokus 
Efter presentationen följde diskussioner runt borden där företagare, politiker och tjänstemän fick möjlighet att framföra åsikter och synpunkter. Här framkom bland annat att de större företagen med många anställda ofta är bra på att klara sig själva och har en organisation för att ta hand som olika frågor. Småföretagaren däremot, som får alla frågor på sitt bord, har ett större behov av hjälp och stöd och av att bli sedd av kommunen.